عنوان
عنوان
4
3
اخبار
بسته کامل جزوات لیسانس به پزشکی
عنوان
عنوان
افزوده شد
٪33
پک کامل جزوات + بانک سوالات میر

پک کامل جزوات + بانک سوالات میر

2,800,000 تومان

1,900,000 تومان
افزوده شد
٪30
بسته برنزی(ژنتیک-جنین-فیزیک-تفکر-شیمی)

بسته برنزی(ژنتیک-جنین-فیزیک-تفکر-شیمی)

990,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪34
پک طلایی(آناتومی-فیزیولوژی-بیوشیمی-بافت)

پک طلایی(آناتومی-فیزیولوژی-بیوشیمی-بافت)

1,120,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪24
پکیج آزمون زبان MHLE و MSRT

پکیج آزمون زبان MHLE و MSRT

500,000 تومان

380,000 تومان

پرفروش ترین های لیسانس به پزشکی

بیشتر
افزوده شد
٪11
جزوه فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه آناتومی

جزوه آناتومی

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بیوشیمی

جزوه بیوشیمی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪36
پک کامل جزوات لیسانس به پزشکی

پک کامل جزوات لیسانس به پزشکی

2,500,000 تومان

1,600,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بافت شناسی

جزوه بافت شناسی

260,000 تومان

230,000 تومان

علوم پایه پزشکی

بیشتر
افزوده شد
٪11
جزوه میکروب شناسی(باکتری و ویروس)

جزوه میکروب شناسی(باکتری و ویروس)

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه فیزیک پزشکی

جزوه فیزیک پزشکی

210,000 تومان

190,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه ایمنی شناسی

جزوه ایمنی شناسی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بافت شناسی

جزوه بافت شناسی

260,000 تومان

230,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه ژنتیک پزشکی

جزوه ژنتیک پزشکی

220,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه جنین شناسی

جزوه جنین شناسی

220,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بیوشیمی

جزوه بیوشیمی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه آناتومی

جزوه آناتومی

280,000 تومان

250,000 تومان

داغ ترین های لیسانس به پزشکی

بیشتر
افزوده شد
٪33
پک کامل جزوات + بانک سوالات میر

پک کامل جزوات + بانک سوالات میر

2,800,000 تومان

1,900,000 تومان
افزوده شد
٪30
بسته برنزی(ژنتیک-جنین-فیزیک-تفکر-شیمی)

بسته برنزی(ژنتیک-جنین-فیزیک-تفکر-شیمی)

990,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪34
پک طلایی(آناتومی-فیزیولوژی-بیوشیمی-بافت)

پک طلایی(آناتومی-فیزیولوژی-بیوشیمی-بافت)

1,120,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪24
پکیج آزمون زبان MHLE و MSRT

پکیج آزمون زبان MHLE و MSRT

500,000 تومان

380,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه میکروب شناسی(باکتری و ویروس)

جزوه میکروب شناسی(باکتری و ویروس)

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪36
پک کامل جزوات لیسانس به پزشکی

پک کامل جزوات لیسانس به پزشکی

2,500,000 تومان

1,600,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی

200,000 تومان

180,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه فیزیک پزشکی

جزوه فیزیک پزشکی

210,000 تومان

190,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه ایمنی شناسی

جزوه ایمنی شناسی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بافت شناسی

جزوه بافت شناسی

260,000 تومان

230,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه ژنتیک پزشکی

جزوه ژنتیک پزشکی

220,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه جنین شناسی

جزوه جنین شناسی

220,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪14
جزوه تفکر نقاد

جزوه تفکر نقاد

230,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بیوشیمی

جزوه بیوشیمی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه آناتومی

جزوه آناتومی

280,000 تومان

250,000 تومان

لیسانس به پزشکی

بیشتر
افزوده شد
٪33
پک کامل جزوات + بانک سوالات میر

پک کامل جزوات + بانک سوالات میر

2,800,000 تومان

1,900,000 تومان
افزوده شد
٪30
بسته برنزی(ژنتیک-جنین-فیزیک-تفکر-شیمی)

بسته برنزی(ژنتیک-جنین-فیزیک-تفکر-شیمی)

990,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪34
پک طلایی(آناتومی-فیزیولوژی-بیوشیمی-بافت)

پک طلایی(آناتومی-فیزیولوژی-بیوشیمی-بافت)

1,120,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪24
پکیج آزمون زبان MHLE و MSRT

پکیج آزمون زبان MHLE و MSRT

500,000 تومان

380,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه میکروب شناسی(باکتری و ویروس)

جزوه میکروب شناسی(باکتری و ویروس)

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪36
پک کامل جزوات لیسانس به پزشکی

پک کامل جزوات لیسانس به پزشکی

2,500,000 تومان

1,600,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی

200,000 تومان

180,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی

280,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه فیزیک پزشکی

جزوه فیزیک پزشکی

210,000 تومان

190,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه ایمنی شناسی

جزوه ایمنی شناسی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بافت شناسی

جزوه بافت شناسی

260,000 تومان

230,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه ژنتیک پزشکی

جزوه ژنتیک پزشکی

220,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪10
جزوه جنین شناسی

جزوه جنین شناسی

220,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪14
جزوه تفکر نقاد

جزوه تفکر نقاد

230,000 تومان

200,000 تومان
افزوده شد
٪12
جزوه بیوشیمی

جزوه بیوشیمی

270,000 تومان

240,000 تومان
افزوده شد
٪11
جزوه آناتومی

جزوه آناتومی

280,000 تومان

250,000 تومان